NOVINKY
 1. Ženský hokej na špičkové evropské úrovni. Trophy byl jeden velký zážitek
 2. V posledním zápase slavily výhru. Ženy přejely francouzské Lambersart
 3. Překvapení se nekonalo. Ženy nestačily na belgické Dragons
 4. Bojovný výkon nakonec na výhru nestačil
 5. Rakovnické ženy už vyhlíží první zápas na Trophy

Sportovní koncepce

Hlavní cíle:

 • Získávání nových dětí – za 4 roky získání minimálně 100 nových členů
 • Radost ze sportu, radost ze hry
 • Postupný sportovní a výchovný vývoj dětí, dle věkových specifik
 • Dostatek proškolených trenérů a jejich asistentů
 • Spolupráce s místními školami
 • Stabilní zázemí klubu – hřiště, sportovní pomůcky, doprava na zápasy
 • Komunikace hráč-rodič-trenér
 • Výchova komplexních hráčů pro dospělý hokej a národní tým
 • Výchovně-vzdělávací oblast hráče – pravidla fair-play, sportovní kodex hráče, vztah sport – škola
 • Vytvoření přátelského prostředí – děti zde najdou svoji druhou rodinu

 

Jak stanovených cílů dosáhnout:

 • Spolupráce se školami – nábory ve školách, zavedení kroužků ve školách
 • Propagace pozemního hokeje – pomocí náborových akcí, sociálních sítí, vlastního webu
 • Účast na náborových akcích pořádané městem Rakovník
 • Správné vedení tréninků – elán trenérů, povzbuzování dětí, umět děti zaujmout a vzbudit u nich radost ze sportu
 • Komunikace s rodiči
 • Pořádání školení trenérů a jeho účast na nich
 • Spolupráce klubu s Městem Rakovník a s ČSPH
 • Nalezení tzv. „spřáteleného klubu“ – pořádání kempů pro jednotlivé kategorie
 • Zajištění potřebných sportovních pomůcek pro trénování
 • Zajištění pozemkářského tábora, příměstských tábor, herní kempy
 • Dodržování metodiky sportovní přípravy klubu

 

Struktura tréninku

Společné rozehřátí

 • Dynamický strečink, atletická abeceda
 • Průpravná cvičení – bez obránce, situace je stále stejná (postavený slalom, cvičení nahrávek, technické disciplíny) – důležité je, aby byly krátké a dynamické (spousta dotyků s míčkem, svižný trénink, děti nesmí stát)
 • Herní cvičení – část, kde už hrajeme proti soupeři, v nižších kategoriích formou her jako např. Mrazík, Rybičky rybáři, ale vždy se snažte, ať jsou ty hry s hokejkou. Ve vyšších kategorií, od  10 let cvičení zaměřené na 1:1, 2:1, 3:2, … dle kategorie. V těchto cvičeních jsou již faktory, se kterými musí hráč pracovat, jako je čas, prostor, počet soupeřů. Jsou to cvičení, při kterých se mění náhodně situace a hráč na to musí reagovat.
 • Hra – dost blízká samotnému zápasu. Spousta variací tréninku. Nejlépe na menším prostoru, aby byly co nejvíce v kontaktu, třeba i v menším počtu hráčů (např. 3na3, hra na více branek, branky otočené k sobě zády, menší hřiště).
 • Společné vyklusání, protažení, zhodnocení tréninku

 

Na co trenér při tréninku dohlíží – jak by měl trénink vypadat?

 • Tréninky by měly být hlavně zábava – takže pestrost tréninků, kreativita tréninků
 • Neměly by být v tréninku tzv. hluchá místa – děti musí mít pořád co dělat a nestát minutu u cvičení, než se dostanou na řadu
 • Cvičení spíše vést svižněji s více počty pauz
 • Klademe důraz na kreativitu hráčů – chceme, aby se učili rozhodovat sami za sebe
 • Při cvičeních dohlížet, aby hráči věděli, proč to cvičení dělají – každé cvičení má svůj účel
 • Hráče nechat přemýšlet o variantách, jak by to šlo udělat jinak a lépe – musí si na to přijít sám (nechceme je vodit po hřišti jako loutky, chceme je naučit, aby se sami rozhodovali)
 • Podpora hráčů – vždy to hráče povzbudí k lepším výkonům
 • Posloupnost cvičeních v tréninku – lepší, vždy začít jednoduššími věcmi, hráč získá jistotu a lépe se mu pak dělají obtížnější cvičení
 • Vyhlašování výzev – jde o to, aby se děti snažily zapojit do tréninku i doma (např. kolik se naučíš za týden bouchnutí balonku ve vzduchu?)
 • Konečný výstup po tréninku – měla by přijít vždy pochvala za dobře odvedený trénink

 

Sportovní koncepce pro jednotlivé kategorie

Období U6

a) Sportovní koncepce

 • Zvládnutí všech hokejových herních činností dle metodiky sportovní přípravy.
 • Děti by měly mít radost z pohybu a ze sportu jako takového – tréninky formou her
 • Orientace hlavně na prožitek ze hry nikoliv na výsledek.
 • Děti by měly zvládnout se naučit základní pohybové dovednosti, jako je běh, skákání, chytání, kopání pomocí různých her (musí je to zkrátka bavit)

 

b) Organizační koncepce

 • Příprava trenérů na trénink, v rámci skupin, každý asistent připravené vlastní stanoviště, kde bude hra probíhat
 • Nábory – ve školách – komunikace s řediteli škol a navázání spolupráce
 • -akce pořádané městem Rakovník – ukázky herních činností, upoutávky, letáčky
 • Školení trenérů k zvýšení jejich sportovní odbornosti
 • Komunikace hráč-rodič-trenér
 • Každý měsíc schůze trenérů klubu

 

Cíl

Cílem v této kategorii je hlavně získat, co nejvíce dětí ve školách a na náborových akcích. Následně je důležitá práce trenérů, aby dokázali děti zaujmout a nadchnout pro náš sport, abychom děti udržely v klubu. K tomu je potřeba, aby byly odborně způsobilí a proškolení. Cílem trenéra je nadchnout děti pro sport.

 

Období U8

a) Sportovní koncepce

 • Orientace na prožitek a radost ze hry, ne na výsledek
 • Systematické učení hokejových činností jednotlivce
 • Zaměření na trénink rychlosti a koordinace pohybu formou her
 • Sestavení minimálně 2 týmů v této kategorii
 • Tréninky koncipovány formou hry
 • Tréninky 2 x týdně, zápasy 2-3 měsíčně

 

b) Organizační koncepce

 • Příprava trenérů na trénink, před tréninkem schůze trenérů, aby věděli, jak trénink bude probíhat (trénink by měl být připravený a mít svou strukturu)
 • Školení trenérů k zvýšení jejich sportovní odbornosti
 • Pořádání turnajů
 • Organizace herních kempů
 • Komunikace s rodiči
 • Každý měsíc schůze trenérů klubu

 

Cíl

Cílem v této kategorii je získat, co nejvíce dětí ve školách a na náborových akcích. Rozvoj kondiční připravenosti hráče, především rychlost a koordinace pohybů. Účast na turnajích pořádané týmy a pořádání domácích turnajů. U hráčů dochází ke zdokonalování a naučení se nových herních činností a ke zlepšení koordinace pohybu.

Dalším cílem je uspořádání herních kempů a pozemkářského tábora pro děti. V této kategorii bychom chtěli docílit přihlášení minimálně 2 týmů v kategorii. Dalším dílčím cílem je ustálit počet dětí v kategorii. Za 4 roky bychom chtěli mít alespoň 20 dětí v této kategorii. Děti si zde nacházejí nová přátelství mezi sebou.

 

Období U10

a) Sportovní koncepce

 • Nácviky hokejových činností jednotlivce, dle metodiky sportovní přípravy klubu
 • Vedení dětí k dodržování morálních a etických zásad
 • Kondiční část – zaměření na rychlost a koordinaci pohybu – formou her a štafet
 • Tréninky 2-3x týdně, 2-3 zápasy měsíčně
 • Uvědomme si, že cvičení si stále udržují formu hry

 

b) Organizační koncepce

 • Příprava trenérů na trénink, před tréninkem schůze trenérů, aby věděli, jak trénink bude probíhat (trénink by měl být připravený a mít svou strukturu)
 • Školení trenérů k zvýšení jejich sportovní odbornosti
 • Komunikace trenérů s rodiči
 • Pořádání sportovních kempů
 • Každý měsíc schůze trenérů klubu

 

Cíl

Cílem tréninku je rozšiřování pohybového fondu dětí, tak, aby byly všestranné a nezaměřovali jsme trénink na konkrétní disciplínu. Dále by měly zvládnout základní hokejové dovednosti, upevňovat je a začít se učit nové. U dětí se snažíme podporovat jejich kreativitu a samostatné rozhodování.

Dalším cílem je udržovat neustálý kontakt s rodiči, aby jejich mimo tréninkový život byl stále fyzicky aktivní (neseděli doma u počítače), Není na škodu mluvit s rodiči i co se týče pestré stravy a zdravého životního stylu.

 

Období U12

a) Sportovní koncepce

 • Nácviky hokejových činností jednotlivce, dle metodiky sportovní přípravy klubu
 • Kondiční část – cvičení zaměřené na rychlost, hbitost a základní silu s vlastní vahou
 • Dodržování sportovního kodexu hráče
 • Základy taktické přípravy
 • Trénink standartní situace TR
 • Tréninky 3x týdně, 3-4 zápasy měsíčně

 

b) Organizační koncepce

 • Příprava trenérů na trénink, před tréninkem schůze trenérů, aby věděli, jak trénink bude probíhat (trénink by měl být připravený a mít svou strukturu)
 • Školení trenérů k zvýšení jejich sportovní odbornosti
 • Komunikace trenérů s rodiči
 • Pořádání sportovních kempů
 • Každý měsíc schůze trenérů klubu

 

Cíl

Cílem této kategorie je, aby se hráči naučili správně trénovat. Jde o to, aby pochopily, proč a co v tréninku dělají, aby pak v zápasech věděli, kdy a v jakých situací danou činnost využít. Opět klademe důraz na kreativní a samostatné řešení. Učíme děti nové technické činnosti jednotlivce a upevňujeme ty již naučené. Po této kategorii by měli zvládnout zahrávat standartní situaci trestný roh. Každý hráč by si měl vyzkoušet všechny pozice na trestném rohu (nahrávka, chycení, střelba, teč). Po kondiční stránce by se měly děti rozvíjet především v rychlosti, hbitosti a začít s cvičením vlastní vahou pro rozvoj přirozené síly.

Pořádání herního kempu pro danou kategorii a letní pozemkářský kemp.

Dalším cílem je udržovat neustálý kontakt s rodiči, aby jejich mimohokejový život byl stále fyzicky aktivní (neseděli doma u počítače). Není na škodu mluvit s rodiči i co se týče pestré stravy a zdravého životního stylu.

Po 4 letech je cílem dosáhnout, aby v této kategorii nám vyrůstalo cca 16 -18 dětí.

 

Období U14

a) Sportovní koncepce

 • Nácviky hokejových činností jednotlivce, dle metodiky sportovní přípravy klubu
 • Kondiční část – cvičení zaměřené na rychlost, hbitost a základní silu s vlastní vahou (důraz na správné provedení), kompenzační cvičení
 • Dodržování sportovního kodexu hráče
 • taktická příprava – nácviky kombinované obrany, base linie, „Hot zones“, hrací systém (vysvětlení hráčům, že každá pozice má svůj daný úkol, za který je pak hráč zodpovědný, nemůžou všichni jen dávat góly. Podpora krajních obránců útoku.
 • Trénink standartní situace TR
 • Komunikace trenérů s hráči – individuální pohovory
 • Tréninky 3x týdně, 4-5x zápasy měsíčně

 

b) Organizační koncepce

 • Příprava trenérů na trénink, před tréninkem schůze trenérů, aby věděli, jak trénink bude probíhat (trénink by měl být připravený a mít svou strukturu)
 • Školení trenérů k zvýšení jejich sportovní odbornosti
 • Pořádání sportovních kempů
 • Každý měsíc schůze trenérů klubu

 

Cíl

Cílem této kategorie je, aby se hráči naučili správně trénovat. Jde o to, aby pochopili, proč a co v tréninku dělají, aby pak v zápasech věděli, kdy a v jakých situací danou činnost využít. Opět klademe důraz na kreativní a samostatné řešení. Učíme děti nové technické činnosti jednotlivce a upevňujeme ty již naučené. Pokračování v nácviku trestných rohů a jeho zdokonalování. Hráči by měli zvládnout přesun na větší hřiště a změnu herního systému, kdy se začíná hrát již 9:9. V tomto systému by se měli naučit využití systému base linie a naučit se útočnému systému, kdy při útočení obsadí útočící hráči pozice, odkud nejčastěji padají góly – tzv. „Hot zones“. Vedeme hráče ke spoluúčasti na trénincích, aby se učili přebrat zodpovědnost.

Jelikož je toto období obdobím vzdoru, je velice důležité se dětem obzvláště věnovat a přistupovat ke každému individuálně, ale spravedlivě, aby se nám podařilo udržet všechny hráče, které jsme si v předešlých kategoriích vychovali.

 

Období U16

a) Sportovní koncepce

 • Nácviky všech hokejových činností jednotlivce a jejich uvedení do maximální rychlosti
 • Kondice – používání tzv. cyklů trénování (1. cyklus – trénink vytrvalost, 2. cyklus – trénink rychlost, 3.cykuls trénink síly). Je možné i cykly během sezony kombinovat (např. rychlost-vytrvalost, síla-rychlost), kompenzační cvičení
 • Trénink specifických zápasových situací
 • Dodržování sportovního kodexu hráče
 • taktická příprava – přechod na velké hřiště, seznámení s novými rozestaveními, znalosti zóna, press, osobní obrana, kombinovaná obrana, podpora krajních obránců útoku.
 • Trénink standartní situace TR – různé varianty
 • Komunikace trenérů s hráči – individuální pohovory (seberegulace hráče, vytyčení si krátkodobých cílů)
 • Tréninky 4x týdně, 5-6x zápasy měsíčně

 

b) Organizační struktura

 • Příprava trenérů na trénink, před tréninkem schůze trenérů, aby věděli, jak trénink bude probíhat (trénink by měl být připravený a mít svou strukturu)
 • Školení trenérů k zvýšení jejich sportovní odbornosti
 • Pořádání sportovních kempů
 • Každý měsíc schůze trenérů klubu
 • Natáčení zápasů – následný video-rozbory s hráči

 

Cíl

Hlavním cílem je, aby hráči dokázali zúročit naučené věci z tréninků a přenést je do zápasu, tak, aby se naučili vyhrávat. Je potřeba, aby si dokázali uvědomit, proč v tréninku dělají určité nácviky a dokázali nastalé situace v zápasech vyhodnotit. K tomu nám poslouží tzv. průpravné hry a průpravná cvičení, která simulují reálné situace v zápasech. Hráči v těchto situacích řeší, jak obranné, tak útočné situace, které v zápase nastávají. V tomto období by měli hráči být po technické stránce se vším již seznámeni a měli by činnosti pilovat do maximální rychlosti a vědět kdy kterou dovednost použít. Hráč by si měl uvědomit, že pokud chce docílit požadovaného výsledku, musí pro to něco udělat (impuls k individuálnímu tréninku). Dalším cílem je vyprodukovat kvalitní hráče pro Český národní tým, který pak bude světově konkurenceschopný.

Zapojení hráčů do pomocných prací v klubu, jedná se o vypomáhání při organizaci turnajů menších dětí, pískání, připravování areálu při akcích klubu (např. konání evropských pohárů, organizace ME).

Pomocí komunikace a individuálnímu přístupu ke každému hráči, zamezit, aby negativní vlivy jako jsou alkohol, drogy, šikana a záškoláctví, ovlivnily sportovní kariéru dětí. Je potřeba pomocí našeho přístupu kladně děti ovlivnit a dokázat, že sport, škola a rodina je pro ně to nejdůležitější.

 

Období U18

a) Sportovní koncepce

 • Dodržování sportovního kodexu hráče
 • Nácviky všech hokejových činností jednotlivce a uvádění jich do maximální rychlosti
 • Kondice – používání tzv. cyklů trénování (1. cyklus – trénink vytrvalost, 2. cyklus – trénink rychlost, 3.cykuls trénink síly). Je možné i cykly během sezony kombinovat (např. rychlost-vytrvalost, síla-rychlost)
 • Trénink specifických zápasových situací
 • taktická příprava – pilování rozestavení a postavení hráčů v zápase
 • Trénink standartní situace TR – různé varianty
 • Komunikace trenérů s hráči – individuální pohovory (seberegulace hráče, vytyčení si krátkodobých cílů a následné jejich vyhodnocování)
 • Zapojování hráčů do dospělé kategorie
 • Tréninky 4x týdně, 5-6x zápasy měsíčně

 

b) Organizační struktura

 • Příprava trenérů na trénink, před tréninkem schůze trenérů, aby věděli, jak trénink bude probíhat (trénink by měl být připravený a mít svou strukturu)
 • Školení trenérů k zvýšení jejich sportovní odbornosti
 • Pořádání sportovních kempů
 • Každý měsíc schůze trenérů klubu
 • Natáčení zápasů – následný video-rozbory s hráči
 • Komunikace s trenéry dospělé složky

 

Cíl

Hlavním cílem je, aby hráči dokázali zúročit naučené věci z tréninků a přenést je do zápasu, zkrátka, aby se naučili vyhrávat. Je potřeba, aby si dokázali uvědomit, proč v tréninku dělají určité nácviky a dokázali nastalé situace v zápasech vyhodnotit. K tomu nám poslouží tzv. průpravné hry a průpravná cvičení, která simulují reálné situace v zápasech. Hráči v těchto situacích řeší na tréninku, jak obranné, tak útočné situace, které v zápase nastávají. V tomto období by měli hráči být po technické stránce se vším již seznámeni a měli by činnosti pilovat do maximální rychlosti a vědět kdy kterou dovednost použít. Hráč by si měl uvědomit, že pokud chce docílit požadovaného výsledku, musí pro to něco udělat (impuls k individuálnímu tréninku). Postupné zapojování hráčů do dospělé kategorie. Dalším cílem je vyprodukovat kvalitní hráče pro Český národní tým, který by byl celosvětově konkurence schopný.

Zapojení hráčů do pomocných prací v klubu, jedná se o vypomáhání při organizaci turnajů menších dětí, pískání, připravování areálu při akcích klubu (např. konání evropských pohárů, organizace ME).